Bezpośrednio od producenta

5% rabatu dla zalogowanych użytkowników

Darmowa dostawa od 500 PLN netto

Doradztwo techniczne: 74 858 38 76 Zamówienia: 722 007 389

0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-MIERNIKI.PL

z dnia 31.01.2023 r.

 

I. INFORMACJA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego E-mierniki.pl w domenie https://e-mierniki.pl prowadzonej przez SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000090121, o kapitale zakładowym w wysokości 1400000 PLN w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8840033448, REGON: 890236667 (zwana dalej SONEL S.A.) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez sklep internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2. Regulamin udostępniany jest w trybie ciągłym na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://e-mierniki.pl/content/regulations w sposób umożliwiający Użytkownikom odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE

1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji tj. tworzenia Konta Klienta SONEL ID, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta SONEL ID - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi, założone za pomocą formularza rejestracji dostępnego na serwisach internetowych oraz platformach prowadzonych przez SONEL S.A., wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konta Użytkownika SONEL ID, zapewniające Użytkownikowi dostęp do usług świadczonych przez SONEL S.A. na poszczególnych serwisach internetowych.

Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Operator Płatności Elektronicznych - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Punkt Odbioru Osobistego – miejsce wskazane przez Sprzedawcę, w którym klient może osobiście odebrać zakupiony Towar.

Regulamin - treść postanowień niniejszego regulaminu.

Rejestracja - czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca – SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000090121, o kapitale zakładowym w wysokości 1400000 PLN w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8840033448, REGON: 890236667

Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w obrębie domeny https://e-mierniki.pl.

Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży

Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU E-MIERNIKI.PL

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 (lub ich nowsze wersje), z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Szczegółowe zasady funkcjonowania plików „cookies” opisane są w dokumencie: „Polityka Prywatności Sklepu E-MIERNIKI”, dostępnym na stronach Sklepu Internetowego pod adresem: https://e-mierniki.pl/content/privacypolicy

5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z ryzykiem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują powyższe zagrożenia. W szczególności zaleca się używanie programów antywirusowych oraz chroniących tożsamość Użytkowników.

 

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. W celu utworzenia Konta Klienta SONEL ID, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłanie go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór stosownej funkcji znajdującej się w tym formularzu.

2. Szczegółowe zasady dotyczące założenia i funkcjonowania Konta Klienta SONEL ID określa Regulamin Konta Użytkownika dostępny pod adresem https://cms.sonel.pl/filer/canonical/1656320104/36460/ 

3. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (dalej zwana zgodą marketingową) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody marketingowej nie jest wymagane do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży ani umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

7. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Zgoda marketingowa może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie takie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta SONEL ID.

9. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w SONEL ID.

 

V. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie https://e-mierniki.pl, oraz telefonicznie pod nr tel. +48 74 858 38 99 i mailowo [email protected]

2. Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na odpowiedniej stronie informacyjnej Sklepu.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Użytkownicy mają możliwość:

- korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów

- dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika.

5. Ceny podane na Stronach Internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz netto (nie zawierają podatku VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument sprzedaży - faktura VAT lub paragon fiskalny.

6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

7. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszelkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

11. Po realizacji zamówienia Sklep może poprosić Klienta o wypełnienie ankiety lub pozostawienia opinii o Sklepie lub zakupionych produktach. Klient składając zamówienie zgadza się na przekazanie swojego adresu e-mail operatorowi systemu do zbierania opinii.

12. W przypadku zakupu usługi dodatkowej "Świadectwo wzorcowania" klient akceptuje Regulamin usług świadczonych przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące i Serwis SONEL S.A.

 

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata w kasie Punktu Odbioru Osobistego lub u kuriera w momencie odbioru zamówienia

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych

- Przelewem tradycyjnym – na wskazany rachunek bankowy SONEL S.A.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

3. Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

4. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności lub dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Każdorazowo informacja o ograniczeniu znajduje się w opisie Towaru.

 

VII. DOSTAWA POD WSKAZANY ADRES

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami pocztowymi lub firmami kurierskimi.

3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w https://e-mierniki.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu dokonania zapłaty w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

7. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

10. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Produkty dostępne w ofercie sklepu E-mierniki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych o ile w konkretnej ofercie nie zaznaczono, że jest inaczej.

2. Informacja o używanym stanie produktu jest każdorazowo umieszczana w sposób jasny i zrozumiały dla Klienta w opisie produktu.

3. W przypadku rzeczy oznaczonych jako używane, wszelkie właściwości przedmiotu przedstawione w opisie oraz załączone zdjęcia stanowią cechy przedmiotu świadczenia i nie mogą być poczytywane za wadę fizyczną rzeczy.

4. Wszystkie nowe produkty dostępne w https://e-mierniki.pl zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W przypadku towarów oferowanych jako używane Sprzedawca zapewnia, że pochodzą one z legalnych źródeł.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar jest niezgodny z umową. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące podmiotom niebędącym konsumentami zostają ograniczone do uprawnień określonych w ustawie o prawach konsumenta. Nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

7. W przypadku towarów używanych odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje ograniczona do roku od daty wydania rzeczy Konsumentowi.

8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może w ramach rękojmi:

1) żądać jego naprawy lub wymiany, jednakże Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, tylko w sytuacji gdy:
-przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
-przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
-brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
-brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci wymiany lub naprawy,
-z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,

2a) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy towar, który podlega wymianie lub naprawie. Sprzedawca odbierze od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

11. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pisemnej na adres: SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica.

12. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy na adres: SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica.

13. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

14. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy

3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://e-mierniki.pl/content/reclamation/.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pisemnej na adres: SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem. W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.

5. Zwracany towar należy przesłać na adres: SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica z wyraźnym oznaczeniem „ZWROT” na zewnątrz opakowania.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca, jeżeli nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę 13 zł (według cennika detalicznego Poczty Polskiej dla paczki pocztowej ekonomicznej).

12. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowyi przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
- .o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści,do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.

6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Sprzedawca przekazuje jednorazowo dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy konkretnego zamówienia.

 

XII. USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

- Newsletter;

- Prowadzenie Konta Klienta.

2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy niezwłocznie wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, w której zawarte są: warunki świadczenia usługi oraz link aktywacyjny umożliwiający akceptację warunków wymaganych do świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgód jest dobrowolne, a po ich akceptacji zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach z oferty Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

10. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

11. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hackerskie.

12. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

13. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

XIII. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I DÓBR OSOBISTYCH

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

4. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

XIV. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci SONEL S.A., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: SONEL S.A., ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.

5. Klient oświadcza, że nie jestem jednym z podmiotów wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, jak również że nie współpracuje z żadnym z podmiotów wpisanych na jedną z wymienionych list.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SONEL S.A.

ul. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

 

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] ..............................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] ....................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy to [data]...................,

data odbioru przedmiotów to [data]...................

 

 

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] ....................

Adres: [adres kupującego] ....................

Data: [data odstąpienia od umowy] ....................

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] ....................