Bezpośrednio od producenta

5% rabatu dla zalogowanych użytkowników

Darmowa dostawa od 500 PLN netto

Doradztwo techniczne: 74 858 38 76 Zamówienia: 722 007 389

0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 14.07.2022 r.

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000090121, o kapitale zakładowym w wysokości 1400000 PLN w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8840033448, REGON: 890236667 (zwana dalej SONEL S.A.) pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu działającego w domenie https://e-mierniki.pl.

2. Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

3. Prowadząc Sklep Internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany.

4. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem:

- podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

- podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail,

- przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),

- przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży.

6. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

8. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem Danych jest osoba prawna (Spółka SONEL S.A.), a cechą wyróżniającą jest to, że decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na bezosobowy charakter tej definicji należy przyjąć, że organem zarządzającym, czyli Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO) są członkowie Zarządu Spółki. W ramach swych obowiązków ADO jest odpowiedzialny za:

- nadzorowanie, aby będące w jego posiadaniu dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem,

- wyodrębnienie zbiorów przetwarzanych danych osobowych, a także ich aktualizowanie,

- zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych do ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,

- prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych: Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania oraz dokumenty z nimi związane,

- upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników (upoważnienia w imieniu ADO nadaje, na podstawie pełnomocnictwa Inspektor Ochrony Danych Osobowych jeśli został wyznaczony),

- wydawanie upoważnień na przebywanie w obszarze przetwarzania danych osobowych dla Personelu pomocniczego,

- niezwłoczne sprostowanie danych osobowych w przypadku otrzymania takiego żądania od osoby której dane dotyczą lub ich uzupełnienie w przypadku kiedy dane są niekompletne, a także ograniczenie przetwarzania.

- niezwłoczne usunięcie danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu ogólnym tj. jeśli osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się ich przetwarzanie, dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane, osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

- informowanie procesorów przetwarzających dane o żądaniach osoby której dane dotyczą co do usunięcia danych osobowych,

- udostępnianie osobom, których dane dotyczą na ich żądanie danych ich dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,

- ADO stosuje zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne tj. pseudonimizacja, szyfrowanie danych zaprojektowanie w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych tj. minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony zgodnej z przepisami prawa i w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, a także w celu przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

9. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy Sprzedawcy.

10. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą przez Klienta Umową, m. in. Dostawcy, Operatorowi Płatności Elektronicznych z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, operatorowi systemu do zbierania opinii o zakupie i/lub produktach.

12. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych,ich poprawiania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w wyżej powołanej ustawie.

13. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

14. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu (np. adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym).

15. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu.

16. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

- cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

17. Sklep Internetowy wykorzystuje Cookies własne w celu:

- uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

18. Sklep Internetowy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, programów do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz systemów reklamowych.

19. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

20. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

21. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Sklep Internetowy poinformuje Klientów z 7-dniowym wyprzedzeniem.

22. Wszelkie pytania, wątpliwości lub sugestie związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]