Szukaj

Newsletter

Chcesz być informowany o nowościach i ofercie? Zapisz się!

Pobierz regulamin sklepu internetowego www.e-mierniki.pl (PDF)


Regulamin sklepu internetowego
www.e-mierniki.pl

 

1.  INFORMACJE OGÓLNE
1.1
Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.e-mierniki.pl (dalej sklep internetowy) prowadzona przez SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000090121, o kapitale zakładowym w wysokości 1400000 PLN w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8840033448, REGON: 890236667 (zwana dalej SONEL S.A.).

Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy: SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica
 • adres poczty elektronicznej:sklep@e-mierniki.pl
 • numer telefonu do kontaktu  74 85 83 874, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

1.2
Sklep internetowy umożliwia Klientom zawieranie z SONEL S.A. umów sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej SONEL S.A. zamieszczonej na stronie internetowej (zwanych dalej Towarami).

1.3
Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki SONEL S.A. oraz klientów związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.4
Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego następuje zgodnie z Regulaminem.

1.5
Niniejszy Regulamin w formacie pliku PDF jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin” (pod adresem https://e-mierniki.pl/content/3-regulamin).

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1
W celu korzystania ze sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów. W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosować najnowsze wersje przeglądarek internetowych odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.


2.2
Do zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym są uprawnieniu wyłącznie Klienci, którzy założą w sklepie internetowym konto użytkownika oraz zaakceptują regulamin sklepu oraz politykę prywatności.

2.3
Utworzenie konta użytkownika przebiega w sposób następujący:

2.3.1
Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu internetowego, dbając, aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika.

2.3.2
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas zakładania konta użytkownika jest wysyłana przez SONEL S.A. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu konta użytkownika na stronie sklepu internetowego przez osobę posługującą się w. wym. adresem poczty elektronicznej, oraz wygenerowane automatycznie hasło umożliwiające pierwsze zalogowanie. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia konta użytkownika jest zalogowanie się na stronie www.e-mierniki.pl. Od tej chwili możliwe jest dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

2.4
Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika sklepu internetowego oświadcza i potwierdza, że:

 • podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

2.5
Klient może zrezygnować z Usług w każdym czasie poprzez usunięcie swego konta za pomocą Panelu Klienta. Rezygnacja z usługi nie wpływa na ważność czynności prawnych dokonanych przez SONEL S.A. z Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego do chwili złożenia oświadczenia o rezygnacji z Usług.

2.6
Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usług Konta Klienta.

2.7
Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną. Na stronie internetowej sklepu www.e-mierniki.pl umieszczone są adresy poczty elektronicznej służące do przesyłania, zapytań i reklamacji dotyczącej Usług. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej na adres: SONEL S.A., ul. S. Wokulskiego11 , 58-100 Świdnica.

2.8
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
 • przedmiot reklamacji
 • uzasadnienie reklamacji

 

2.9
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

2.10
Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).


2.11
SONEL S.A. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z ważnych przyczyn, do których należą:

 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).


3. ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1
Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego w zakresie asortymentu, w szczególności wszelkie opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, dostępne ilości oraz w zakresie sposobu transportu, sposobu płatności stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23.04.1996 r. – Kodeks cywilny.

3.2
Warunki licencji oprogramowania będącego w ofercie sklepu internetowego są dostępne na stronie www.e-mierniki.pl w zakładce „oprogramowanie”. Klient może pobrać wersje testowe oprogramowania celem wypróbowania, zapoznając się w trakcie ich instalacji z warunkami licencji, które są identyczne jak dla oprogramowania sprzedawanego w sklepie.

3.3
Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego niezbędne jest:

3.3.1
Założenie konta użytkownika sklepu i zalogowanie się do swojego konta

3.3.2
Prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

 • dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodać do koszyka” na stronie internetowej;
 • dokonanie wyboru sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia towaru, (jeśli jest inne niż adres podany przez Klienta podczas tworzenia konta użytkownika sklepu), poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na stronie internetowej.

 

3.3.3
Zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedającego oferty, wyświetlanej na stronie sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 3.3.2 Regulaminu i potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.4
Do chwili kliknięcia przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 3.3.2 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu Towaru i zrezygnować z zakupu Towaru.

3.5
Kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza przyjęcie oferty SONEL S.A. i zawarcie przez Klienta z SONEL S.A. skutecznej prawnie umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie wyświetlanej na stronie sklepu internetowego w chwili kliknięcia przez Kupującego na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.6
Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży, wraz z załącznikami w formie pdf w postaci niniejszego regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, określone w ofercie SONEL S.A., są dostępne dla Klienta w profilu użytkownika sklepu w zakładce „moje zamówienia”, jak również zostaną przesłane Klientowi wraz z towarem w postaci wydruku zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

3.7
Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów VAT, ceł oraz innych podatków (ceny brutto). Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Cena sprzedaży widoczna w ofercie SONEL S.A., o której mowa w pkt. 3.5. Regulaminu jest ostateczną kwotą do zapłaty obejmującą cenę towaru powiększoną o koszty transportu, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta.

3.8
Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia  złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

3.9
Zamówione towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polski przesyłką ekspresową firmą spedycyjną DHL. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient. Informacja o kosztach dostawy każdorazowego zamówienia będzie dostępna w serwisie internetowym sklepu podczas dokonywania zamówienia.
Cennik dostawy jest następujący: DHL - 20 zł netto (przedpłata) lub 40zł netto (za pobraniem).

3.10
Klient uiszcza cenę za zakupione towary w formie przelewu na konto bankowe SONEL SA  lub za pomocą przelewu elektronicznego, dokonywanego za pośrednictwem serwisu PayU.

3.11
Towary są wysyłane na adres wskazany przez Klienta w następujących terminach:

3.11.1
w przypadku wyboru opcji płatności „przedpłata” – w terminie do 3 dni roboczych od uznania kwotą całości ceny sprzedaży, na rachunek bankowy Sprzedającego, pod warunkiem skompletowania całości zamówienia.

3.11.2
w przypadku wyboru opcji płatności online – w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Kupującego, pod warunkiem skompletowania całości zamówienia.

3.12
Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim

3.13
Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

3.14
Sklep e-mierniki.pl. nie realizuje umów sprzedaży Towarów z dostawą za granicę.

3.15
W każdym przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest pomiędzy firmą SONEL S.A. a innym podmiotem gospodarczym – firmą, wystawiana jest faktura bez podpisu odbiorcy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem woli zakupu i upoważnieniem do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

3.16
W każdym przypadku gdy kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym transakcja będzie dokumentowana paragonem fiskalnym. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może żądać dodatkowo wystawienia faktury VAT.

3.17
Zamówienie zostaje automatycznie anulowane w przypadku jego nieopłacenia w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

3.18
Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

4.1
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.2
Zwracany towar musi być fabrycznie nowy i nieużywany, nie noszący żadnych śladów użytkowania; ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży towaru.

4.3
Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru poprzez przesłanie go na adres: SONEL S.A., ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica; równocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub w termie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

4.4
SONEL S.A. jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pieniężnego otrzymanego w zamian za towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez. SONEL S.A.

4.5
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


5. GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ.

5.1
Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. W każdym wypadku sprzedający zapewnia sprawne działanie towaru pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Warunki gwarancji poszczególnych Towarów znajdują się na stronie internetowej www.e-mierniki.pl. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz dostępnymi w serwisie SONEL S.A.

5.2
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności kuriera DHL protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy Towaru.

5.3
W przypadku niezgodności Towarów z umową oraz w przypadku wad Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w formie pisemnej, poprzez wysłanie stosownego pisma na adres SONEL S.A., ul. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Zachowanie formy pisemnej uznaje się za zachowane w przypadku przesłania zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną na adres: sklep@e-mierniki.pl.

5.4
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest podanie w zgłoszeniu nr faktury lub paragonu dotyczącej Towaru, którego dotyczy reklamacja.

5.5
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy ponadto opisać na czym polega wada, kiedy się ujawniła, oraz dodatkowo, jeśli jest taka możliwość i natura wady fizycznej na to pozwala, zdjęć wadliwego Towaru.

5.6
Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia przez SONEL SA. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie Klientowi przekazana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego.

5.7
Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na własny koszt do Sprzedającego.
W razie uwzględnienia reklamacji w trybie przewidzianym w punktach 5.2 do 5.6 powyżej, Sprzedający zwróci Klientowi udokumentowaną należność obejmująca koszty dostawy i odesłania towaru przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany przez Kupującego.
Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu do SONEL S.A.

5.8
Odpowiedzialność SONEL S.A. z tytułu umowy sprzedaży ograniczona jest do ceny zakupu Towaru.

5.9.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności Produktu z umową.

6. DANE OSOBOWE:

6.1
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem na rzecz Usługobiorców usługi drogą elektroniczną jest SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy (58-100 Świdnica) przy ul. S. Wokulskiego 11.

6.2
SONEL S.A. zbiera dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Zaakceptowanie Regulaminu w czasie rejestracji użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz zaakceptowaniem Polityki prywatności.

6.3
Za zgodą Klienta wyrażoną na etapie tworzenia konta użytkownika w sklepie internetowym, SONEL S.A. przetwarza dane osobowe także w celach marketingowych.

6.4
Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania uaktualniania, uzupełnienia, a także żądania ich usunięcia..

6.5
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych oznaczonych [*] w formularzu rejestracyjnym użytkownika sklepu, nie będzie możliwe utworzenie konta użytkownika sklepu a w rezultacie nie będzie możliwe świadczenie przez SONEL S.A usługi sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

6.6
Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi  są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych  (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

7. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

7.1
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci SONEL S.A., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: SONEL S.A., ul. S. Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8.1    
Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a SONEL S.A.,
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

8.2    
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

8.3
W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków.

8.4
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.5
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

8.6
Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a SONEL S.A., korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1
Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez SONEL S.A..

9.2
Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

9.3
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru i jednocześnie potwierdza iż zapoznał sie z polityką prywatności sklepu internetowego.

9.4
Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

9.5
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z SONEL S.A..

9.6
Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z SONEL S.A..

9.7
SONEL S.A. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

9.8
Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika.

9.9
Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

9.10
Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1
SONEL S.A. ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie www.e-mierniki.pl. Klient który dokonał zakupu przed wprowadzeniem nowego Regulaminu podlega finalizacji transakcji na warunkach poprzednich.

10.2
O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przy pierwszym zalogowaniu się na swoje konto użytkownika, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu z jednoczesnym żądaniem zaakceptowania Regulaminu przed dokonaniem kolejnej czynności. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu uniemożliwi świadczenie przez SONEL S.A usługi sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. W takim przypadku Klient może skorzystać z uprawnienia przysługującego mu zgodnie z ust. 2.7 Regulaminu.

10.3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

10.4
Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

11
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1 (przedostatnia strona regulaminu)

Załącznik nr 2 (ostatnia strona regulaminu)